MY MENU

Events

제목

[타임게이트/신한항업 외 다수] 한국도시 3차원 영상데이터 해커톤 개최

작성자
관리자
작성일
2021.12.03
내용

안녕하세요.

한국도시 3차원 영상데이터 해커톤을 개최합니다.
아래 내용을 확인하시어 학회회원분들의 많은 관심과 참여 부탁드립니다.

                                -  아      래  - 

          행사명 : 한국도시 3차원 영상데이터 해커톤

          주제 : 한국도시 3차원 영상데이터 활용, 인공지능 모델 알고리즘 개발

          참가대상 : 전국대학생(대학원생) 및 관련분야 관심 있는 분

          시상 : 최우수상 500만원 외 다수

          주관/수행 : 타임게이트/신한항업 외 다수

          문의 : dataton@dataton.kr